solidne badanie bilansu warszawa - biuro rachunkowe warszawa ochota HAD

Usługi

Biuro rachunkowe HAD świadczy następujące usługi:

 • Badanie sprawozdania finansowego (audyt księgowy)

  Spółka nasza posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. Wśród naszych klientów są firmy produkcyjne, handlowe i usługowe. Jako jedna z pierwszych firm audytorskich uzyskaliśmy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (numer na liście 29). W trakcie przeprowadzanych przez nas prac identyfikujemy i komunikujemy Jednostce dostrzeżone przez nas braki lub wady w systemach informacyjnych, księgowych i kontroli wewnętrznej wraz z propozycjami rozwiązań. Rezultaty badania konsultujemy z osobami kierującymi prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a w razie potrzeby także z Kierownictwem Jednostki, w wyniku czego treść raportu nie stanowi zaskoczenia po zakończeniu prac. Zawarcie umowy o badanie bilansu wiąże się z naszej strony z doradztwem w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.

  Oprócz pełnego badania bilansu jednostek gospodarczych, oferujemy jednostkom gospodarczym przegląd sprawozdania finansowego. Jest to oferta skierowana do mniejszych jednostek, które nie mają ustawowego obowiązku w zakresie audytu księgowego. Przegląd sprawozdania finansowego polega na sprawdzeniu, czy zostało ono sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawami podatkowymi i czy nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd ksiąg nie jest tak sformalizowany jak badanie bilansu, więc i cena za usługę jest niższa.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

  Prowadzimy pełną obsługę finansowo-księgową firm. Oprócz spraw tak oczywistych, jak prowadzenie ewidencji księgowych umożliwiających zgodne z przepisami rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS, oferujemy naszym klientom elementy rachunkowości zarządczej, tzn. przygotowywanie raportów i zestawień ułatwiających kierownictwu podejmowanie trafnych decyzji w prowadzeniu firm. Nasi klienci mają na bieżąco informacje o zmieniających się przepisach w zakresie rachunkowości i podatków, na koniec każdego miesiąca przekazujemy informacje o wyniku finansowym i podatkowym oraz specyfikacje o stanie rozrachunków z poszczególnymi dostawcami i odbiorcami. Udzielamy również doradztwa w zakresie optymalizacji podatkowej.

 • Organizacja rachunkowości, opracowywania zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości

  Przygotowujemy zakładowe plany kont oraz opracowujemy zasady polityki rachunkowości, które będą stosowane w jednostce w taki sposób, aby były „przyjazne” w stosowaniu oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.